CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

THANG MÁY TẢI HÀNG

NHÀ XƯỞNG TIỀN CHẾ